Factuurvoorwaarden

Voorwaarden:

 

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Damme, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

  2. Bij niet-betaling op de vervaldag (7 dagen na factuurdatum) is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 3% per maand.

  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.

  6. De bestelling kan afgehaald worden op afgesproken tijdstip en plaats. Indien de levering van de goederen gebeurt door de verkoper, wordt het risico gelegd bij de koper, met inbegrip van risico’s inherent aan het vervoer van de goederen. Leveringen binnen een straal van 15 km gebeuren op kosten van de verkoper.

  7. DU-VIN behoudt zich het recht om prijzen en jaargangen te wijzigen ingevolge evoluties op de wijnmarkt of verhoging van accijnzen.

  8. DU-VIN kan onder geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door drukfouten, enz. welke eventueel op website, prijslijsten, catalogi, brieven, aankondigingen en brochures, facebook en andere sociale media zouden vermeld zijn.

  9. De verkochte materialen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Zolang de eigendom van de goederen niet ten volle op de koper is overgegaan, is het de koper ten strengste verboden de goederen te verpanden, deze in eigendom tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht betreffende de goederen te verlenen. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de aangekochte goederen en staat in voor hun verlies.

  10. DU-VIN verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever bij bestelling, verklaart de opdrachtgever expliciet dat hij ouder is dan 18 jaar.